login login email email tisk tisk facebook facebook
graf


Komplexní správa portfólia pohledávek a závazků

Inkaso pohledávek formou mandátní smlouvy

Na základě nabídky pohledávek klienta jsou všichni dlužníci interně prověřeni z hlediska bonity pohledávky a tyto pohledávky jsou pak realizovány jménem a na účet klienta. Claimservice nese veškeré náklady, odpovědnost a riziko spojené s inkasem pohledávky, přičemž honorář je splatný až po inkasu pohledávky na účet klienta.

Odkup celého salda pohledávek

Claimservice po dohodě s klientem převezme formou smlouvy o postoupení pohledávek celé saldo klienta za dohodnutou tržní cenu a vyplatí klientovi dohodnutou částku na jeho účet.

Odkup vybraných pohledávek

Na základě nabídky klienta jsou jednotlivé pohledávky a dlužníci interně prověřeni a oceněni a je stanovena tržní cena odkupu. Ten je pak realizován po dohodě s klientem smlouvou o postoupení pohledávky a klientovi je vyplacena  dohodnuta cena pohledávky. Veškeré náklady  a rizika spojená s další realizací pohledávky nese Claimservice.

Převzetí závazků

Převzetí závazků je výhodné pro klienty, kteří nemají dostatek likvidních prostředků na zaplacení všech svých závazků v termínu. Claimservice  zajistí pro klienta převzetí a úhradu dluhu a následně způsob a termín vzájemného vyrovnání. Předností této služby je vyrovnání svých závazků klientem v delším splátkovém období, odvrácení hrozby konkurzního řízení ze strany věřitelů, úhrada svých závazků vlastními pohledávkami, tedy nelikvidními prostředky a v neposlední řadě úhrada vlastních závazků za nižší hodnotu, než je účetní hodnota.

Proporcionální snižování závazků a pohledávek

Tento produkt  je výhodný zvláště pro klienty, kteří jsou v prvotní platební neschopnosti. A jejichž objem závazků převyšuje objem pohledávek . Claimservice sníží celkové saldo pohledávek a závazků na požadovanou úroveň  a to tak , aby objem závazků nepřevyšoval objem pohledávek. Přitom nejsou kráceny likvidní prostředky klienta nýbrž na uhrazení závazků jsou použity pohledávky a výnosy z pohledávek klienta. Klient tak získá zdravou finanční rozvahu, lepší pozici u finančních institucí a obchodní pozici vůči věřitelům.

Identifikace salda pohledávek

Mnozí klienti mají i přes vynaložené úsilí saldo pohledávek ve stavu, kdy jeho větší nebo menší část neodpovídá evidenci dlužníků klienta. Důsledkem toho je, že klient pak nepracuje se svými dlužníky, protože nezná, kdo jsou aktuální dlužníci, zda existují, v jaké formě, na jaké adrese, v jaké výši je pohledávka evidována a uznána. Claimservice zajistí veškeré informace o Vašich dlužnících v celém saldu a předloží Vám u každého dlužníka návrh na zajištění Vaši pohledávky.

Zprostředkování koupě eventuálně prodeje pohledávek

Pokud s Vám nedaří uzavřít zápočtové operace s některými Vašimi dlužníky nebo věřiteli, Claimservice zajistí zprostředkování právě chybějícího vztahu zajištěním pohledávky či závazku k Vašemu následnému zápočtu.

Minimalizace rizik

Před uzavřením obchodních smluv (případně jiných majetkově-právních vztahů) zajištujeme majetkové poměry potenciálního partnera, jeho obchodní aktivity, případně rodinné poměry atp.

Pohledávky:

Aktuální nabídka pohledávek

Aktuální poptávka po pohledávkách

Faktoring

Faktoring je finanční služba zaměřená na financování dodavatele - věřitele a je založena na postupování - prodeje pohledávky s dobou splatnosti maximáně 90 dnů za předpokladu, že za odběratelem vzniká v časovém sledu více pravidelných pohledávek.

Rozlišujeme dva druhy faktoringu:

Regresní

V případě , že dlužník, vůči němuž byla pohledávka postoupená nezaplatí ve sjednaném termínu, pohledávka se vrací zpět na klienta a po klientovi je požadována již dříve uhrazena záloha včetně úroku.

Bezregresní

Faktoringová smlouva neumožňuje vrátit zpět pohledávku klientovi z důvodu pozdní úhrady pohledávky dlužníkem. Tento druh faktoringu neklade požadavky na finanční situaci klienta, ale na bonitu dlužníka.

K vypracování faktoringové nabídky potřebujeme znát identifikaci Vašeho odběratele- dlužníka a předpokládaný objem Vašich dodávek - pohledávek po lhůtě splatnosti.

Po vystavení faktury, sepsání smlouvy, oznámení o postoupení pohledávky a předání uznaní závazků dlužníkem, vyplatíme zálohu ve výši 70 - 80 % z hodnoty postoupené pohledávky. V den úhrady pohledávky dlužníkem, provedeme vyúčtování ceny dle podmínek sjednaných ve smlouvě a doplatek převedeme na váš bankovní účet. U pohledávek řešených faktoringem , nemáme minimální hranici a přijímáme i část pohledávek za jedním dlužníkem a to i jednorázově, vždy dle potřeb jednotlivých klientů.

Tato forma spolupráce přináší našim klientům zlepšení finanční situace a snížení rizika návratnosti pohledávek.

Směnečné obchody, eskont směnek, směnky jako zástavní argument

Obdobné služby, které nabízíme při operacích s pohledávkami, nabízíme také v oblasti směnečných obchodů. Směnku opět buď přímo odkoupíme případně vyhledáme subjekt, který jejím odkupem řeší své závazky k výstavci směnky.

V případě, že se jedná o bonitního výstavce, můžeme zprostředkovat eskont takovéto směnky, případně sami eskontovat. Nabízíme i možnost získání finančních prostředků cestou faktoringu, kdy je směnka využita jako zástavní instrument.

Služby pro likvidátory, správce konkursních podstat

Stanovení faktické hodnoty pohledávek, komplexní analýza dlužníka, návrh řešení pohledávek, inventarizace pohledávek a závazků, styk s věřiteli a dlužníky, příprava veškerých podkladů pro zdárný průběh likvidací a konkurzů.

Konkurzní řízení vůči dlužníkovi, spolupráce se soudním exekutorem

Konkurzní řízení vůči dlužníkovi

U dlužníků, u kterých se rozhodnete pro řešení formou konkurzního řízení Vám nabízíme naši pomoc při zastupování věřitelů, podání soudního návrhu na konkurzní řízení, získání dalších věřitelů za účelem konkurzního řízení a realizaci Vaši pohledávky v rámci konkurzního řízení.

Spolupráce se soudním exekutorem

Pohledávky za Vašimi dlužníky, vyřešíme ve spolupráci se soudním exekutorem, komplexně od jejího vzniku, formou právní pomoci exekutora oprávněnému dle § 74 ods. 1, písm. a ) čís.120/2001 Sb. (exekuční řád). Rovněž zajistíme právní pomoc oprávněným a povinným, sepisování exekutorských zápisů o dohodě se svolením dlužníka k vykonatelnosti.

Finanční analytika, oceňování

1. Analýza hospodářských subjektů (hospodářské výsledky, poměrové ukazatele, veškeré základní údaje, perspektivy rozvoje, u akciových společností historie obchodování s cennými papírem a predikce kurzu)

2. Oceňování hodnoty portfolií cenných papírů a odhad jeho časového vývoje

3. Oceňování tržní hodnoty společností včetně hodnoty jejích majetku, oceňování hmotných a nehmotných vkladů při zakládání společností

4. Analýza investičních příležitostí, investiční poradenství

5. Vyhledávání optimálních správců portfolií, veřejné zakázky, vedení a pořádání veřejných obchodních soutěží veřejné zakázky (pro tuto oblast máme zpracovánu vlastní metodiku)

Zprostředkování hypotečních úvěrů

Financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru u banky.

Možnosti financování

  1. stavby domu, koupě domu a jeho rekonstrukce, modernizace a opravy
  2. koupě bytu a jeho rekonstrukce nebo modernizace
  3. koupě bytu ve výstavbě
  4. vypořádání spoluvlastnických podílů k nemovitosti. Refinancování dříve poskytnuté půjčky na bydlení

Najděte si tu nejlepší hypotéku pro Vás:

 

Hypoteční kalkulačka

Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí včetně kompletního servisu

V rámci této služby zajišťujeme pro naše klienty zprostředkování prodeje, koupě i pronájmu nemovitostí v rámci České republiky, včetně zprostředkování kompletních realitních služeb.

Aktuálně nabízíme k prodeji:

Areál kovovýroby - výroba a montáž ocelových konstrukcí.

Lokalita Západní Čechy, firma zaměřená na zákazkovou výrobu dle smluvních požadavků , jedná se především o výrobu a montáž zásobníků pro skladování  technických plynů, stavebních hmot a zemědělských komodit.  Bližší  informace , včetně cenové nabídky, poskytneme na vyžádání. 

Zemědělskou farmu - lokalita Bruntálsko.

Bližší informace, včetně cenové nabídky , poskytneme na vyžádání.

 

 

Aktálně poptáváme:

 

 

All rights reserved 2011 ® | Claim service s.r.o. | Created by Robin Rozhon & Skrčto studio